Byggtrygg AB

Byggtrygg AB etablerades hösten 1980. Bolaget är ett servicebolag för ett 80-tal enskilda byggfackhandlare som är delägare i Byggtrygg AB. Delägareföretagen är verksamma över hela landet, från Ystad till Kiruna, med tillsammans ca 110 försäljningsställen.

Byggtrygg driver även en av Sveriges största frivilliga bygghandelskedjor; XL-BYGG!

Delägareföretagens omsättning av byggmaterial och trävaror varierar mellan 15 och 600 Mkr. Några delägareföretag bedriver också sågverksrörelse. För dessa är omsättningen betydligt större, upp till drygt 1 MDr.

Den centrala verksamheten i bolaget leds av VD, Bert Larsson.

Byggtryggs styrelsearbete leds av Rolf Gehlin, styrelseordförande. 
I styrelsen ingår också Byggtryggs VD samt en ordinarie ledamot och en suppleant från var och en av de fem regionerna som delägareföretagen är indelade i.

Byggtryggs uppgifter är bl.a. att som företrädare för delägareföretagen samordna inköpsverksamheten. Dessutom initierar och utvecklar Byggtrygg gemensam marknadsföring tillsammans med delägareföretagen och leverantörerna. 
Byggtrygg arbetar också med affärsstöd och utveckling, träfrågor och utbildning.

Byggtryggs affärsidé

Byggtrygg ska som företrädare för delägarna genom utveckling och samordning av frågor med gemensam inriktning medverka till att stärka dessas affärsverksamhet inom byggfackhandel.

Detta åstadkommes bl.a. genom:

 • kollektivt erfarenhetsutbyte
 • konkurrenskraftiga avtal
 • aktiv utveckling inom och av delägarnas verksamhet
 • hög omvärldsinformation
 • kostnadseffektiv verksamhet
 • seriösa och långsiktiga leverantörs- och kundrelationer
 • tillämpning av IT-teknik

 

Byggtrygg skall utgöra en rikstäckande grupp välsorterade. kompetenta, enskilda företag inom byggfackhandeln med hög servicegrad.

Delägareskap i Byggtrygg AB ger:

 • Förmånliga inköpsavtal
 • Samverkan i inköp på skandinavisk bas genom det delägda inköpsbolaget Scandek I/S
 • Gemensam marknadsföring med utrymme för egen företagsprofilering
 • Gemensamt miljö- och kvalitetsarbete
 • Tillgång till kedjans IT-struktur med affärsstöd som gemensamt extranät, affärssystem och EDI-rutiner för order och fakturering
 • Utbildning
 • Affärsutveckling
 • Erfarenhetsutbyte med kollegor